นโยบายการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

กรณีที่ท่านต้องการแจ้งข้อเสนอแนะ รวมไปถึงข้อร้องเรียน สามารถติดต่อได้ที่ : 

คณะกรรมการตรวจสอบ

สำนักงานตรวจสอบภายใน

E-mail  : Auditcommittee@siamfood.co.th