ข้อมูลนักลงทุน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 
 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 
 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 
 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 
 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557  
 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556      
 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555        
   - สารสนเทศเรื่องรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)  
   - ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559                                                                                            
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558  
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557  
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555