ข้อมูลนักลงทุน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557   

 

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

 

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

 

      - สารสนเทศเรื่องรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

 

      - ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

 

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

 

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

 

 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

 

 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

 

 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

 

 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552