ข้อมูลนักลงทุน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557   
 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556  
 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555  
     - สารสนเทศเรื่องรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)  
     - ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวโยงกัน  
 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554  
 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553  

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557                                                                                            
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 
 
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555  
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554  
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553