ข้อมูลนักลงทุน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558  
 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557  
 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556   
 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555      
   - สารสนเทศเรื่องรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)      
   - ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวโยงกัน  
 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554  

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558                                                                                                
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 
 
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556  
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555  
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554